Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

Activiteit(en): Fitness, (Small) group training, personal training, pilates, piloxing, boksen, yoga, voeding, coaching.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met de organisatie voor beoefening van sport/bewegingsactiviteiten. In deze voorwaarden wordt de hij-vorm gebruikt. Waar 'hij' staat kan ook 'zij' gelezen worden; waar 'hem' staat kan ook 'haar' gelezen worden. Inschrijfformulier Formulier waar de deelnemer haar NAW gegevens volledig en naar waarheid dient in te vullen en de gewenste abonnementsvorm kan aangeven. Het inschrijfformulier is tevens de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Organisatie: Feel Good Fitness Factory.

(Personal) Trainer(s)/Coach: De persoon die namens de organisatie de training begeleidt.

Ziekte: Elk proces in het lichaam, dat een schadelijke invloed heeft op de werking van (weefsels in) het lichaam, waardoor het functionele evenwicht van lichaam en geest wordt verstoord en een reactie tot herstel van dit evenwicht als gevolg heeft.

Artikel 2: Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige activiteiten van de organisatie.

Artikel 3: Inschrijving

a) Inschrijving geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier via de website. Hiervoor staat een link op de website van de Feel Good Fitness Factory.

b) Bij een wijziging van de inschrijf- en/of adresgegevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de deelnemer.

c) De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

Deze gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. De organisatie behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken om informatie omtrent de organisatie te verzenden en promotiedoeleinden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de deelnemer.

d) De organisatie raadt aan om vooraf aan de inschrijving een arts te raadplegen. Blessures en/of andere beperkingen dienen voor inschrijving aan de personal trainer te worden vermeld. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer volledig gezond te zijn om deel te nemen aan de activiteiten.

e) Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de huisregels van de organisatie te allen tijde na te leven en is zich ervan bewust dat bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels (wangedrag) de organisatie hem de toegang kan weigeren (zie artikel 6 van deze voorwaarden). De organisatie behoudt zich het recht voor deze huisregels te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4: Abonnementen

a) De verschillende abonnementsvormen staan op de website van de organisatie vermeld.

b) De 10-rittenkaart is gedurende 6 maanden geldig. De deelnemer kan zelf bepalen wanneer hij de 10 lessen volgt. In- en uitschrijving voor de lessen dient te allen tijde via de website te gebeuren. In- en uitschrijven via andere door de organisatie gebruikte media is, behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie, niet toegestaan. Gegeven toestemming wordt niet geacht doorlopend te zijn gegeven. Elke afwijking behoeft aparte toestemming. Alle kosten die voortvloeien uit een incorrecte in- en/of uitschrijving kunnen op de deelnemer worden verhaald.

c) De overige abonnementen worden geacht te zijn aangegaan voor drie maanden en zijn daarna maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand (zie artikel 6 van deze voorwaarden).

d) Bij ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsgeld tot het einde van het abonnement (zie artikel 6 van deze voorwaarden).

e) Elke deelname aan een activiteit kan slechts na voorafgaande inschrijving plaatsvinden.

Artikel 5: Tarieven

a) De actuele tarieven staan vermeld op de website.

b) De organisatie behoudt zich het recht voor de tarieven naar boven bij te stellen zonder dat de deelnemer hiervoor vooraf apart in kennis gesteld hoeft te worden.

c) Betaling van de dagkaart en de 10-rittenkaart dient vooraf volledig te worden voldaan via iDeal.

d) Betaling per maand geschiedt door automatische (maandelijkse) incasso. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo is voor automatische incasso.

e) Bij in gebreke blijven van betaling, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te ontzeggen totdat de betaling ontvangen en verwerkt is.

f) Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 6: Ziekmelding

a) Indien de deelnemer een afspraak niet kan nakomen wegens ziekte of beperking, dient dit:

- Bij Personal Training minimaal 24 uur vooraf aan de organisatie te worden medegedeeld. Indien de deelnemer dit nalaat worden de kosten van de activiteit niettemin in rekening gebracht.

- Bij groepslessen dient te worden uitgeschreven op de gebruikelijke wijze net als de inschrijving.

b) In geval van langdurige ziekte of beperking is het mogelijk de activiteiten op te schorten (bevriezen) indien de deelnemer een verklaring van een erkende arts of specialist overlegd. Opschorting is mogelijk gedurende maximaal drie maanden met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na ontvangst van de verklaring van een erkende arts of specialist.

c) Opschorting kan nimmer met terugwerkende kracht.

d) Restitutie van reeds betaalde (losse) lessen is nimmer mogelijk. 

Artikel 7: Opzegging

a) Opzegging geschiedt via e-mail, info@fg-ff.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand opzegtermijn wat inhoudt dat de opzegging minstens één maand voor verlenging van het abonnement schriftelijk opgezegd dient te zijn.

b) Van een correcte opzegging wordt altijd een bevestiging gestuurd.

c) Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande betalingen onverminderd verschuldigd en dienen direct te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor betalingen die na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

d) Ongeacht het wel of niet volgen van de personal training of small group fitness blijft de deelnemer verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen.

e) De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag deelnemers te weigeren en abonnementen per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling van het resterende abonnementsgeld onverminderd blijft.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

a) Ieder gebruik van de diensten van de organisatie geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lichamelijk dan wel geestelijk lijdt door het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies noch voor enige andere schade die de deelnemer lichamelijk dan wel geestelijk lijdt.

b) Voor elke activiteit geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting door de organisatie. De organisatie voert de activiteiten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten dat wil zeggen dat de organisatie geen garanties geeft ten aanzien van het succes en welslagen van de activiteiten noch voor de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het door de deelnemer gestelde doel. De trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

c) De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.

Artikel 9: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

a) De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen indien nakomen blijvend onmogelijk is geworden door overmacht, calamiteiten, surseance van betaling of faillissement.

b) De organisatie houdt behoudt zich het recht voor het pand te sluiten voor een maximum van 14 dagen per jaar met uitzondering van erkende feestdagen, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Alle modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en overige instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de organisatie voor de uitvoering van de activiteiten, zijn en blijven eigendom van de organisatie. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de deelnemer en/of derden kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is te allen tijde van toepassing. Geschillen tussen de organisatie en de deelnemer kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Adresgegevens

Oscar Romerolaan 16
1216 TK Hilversum
Nederland

Routebeschrijving

Contactgegevens

Telefoon: 06 24986517
E-mail: info@fg-ff.nl

Openingstijden

Ma t/m vrij: 06:45 - 21:30
Zaterdag: 07:00 - 13:00
Zondag: 08:00 - 13:00